Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B

 

THIÊN CHÚA ĐÃ ĐỊNH (CHUẨN BỊ)

CHO AI THÌ KẺ ẤY MỚI ĐƯỢC 

Mc 10,35-45

 

10,35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." 36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?" 37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." 38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" 39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." 41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

Chiết tự ĐỊNH và Gợi ý

 

ĐỊNH là đúng, chẳng đổi thay.

Chốn nơi cố định chính ngay giữa nhà.

 

 

ĐỊNH (đã đúng, không thay đổi) được ghép bởi hai chữ MIÊN (mái che, mái nhà) và CHÁNH (đúng, ngay ngắn). Được hiểu là một chỗ yên ổn, bất di bất dịch là ở giữa nhà. Chỗ ở đã được ấn định, tiên liệu an toàn phải là chỗ được đặt mái che kỹ lưỡng.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Tính) Đã đúng, không sửa đổi nữa. ◎Như: định nghĩa  nghĩa đúng như thế, định luật  luật không sửa đổi nữa, định cục  cuộc diện đã thành hình, đã ngả ngũ xong xuôi.

◼ (Tính) Không dời đổi, bất động. ◎Như: định sản  bất động sản.

◼ (Tính) Đã liệu, đã tính trước, đã quy định. ◎Như: định lượng  số lượng theo tiêu chuẩn, định thì  giờ đã quy định, định kì  kì đã hẹn.

◼ (Động) Làm thành cố định. ◎Như: định ảnh  dùng thuốc làm cho hình chụp in dấu hẳn lại trên phim hoặc giấy ảnh.

◼ (Động) Làm cho yên ổn. ◎Như: bình định  dẹp yên, an bang định quốc  làm cho quốc gia yên ổn, hôn định thần tỉnh  tối xếp đặt cho yên chỗ, sớm thăm hỏi (săn sóc cha mẹ). ◇Nguyễn Du  : Đình vân xứ xứ tăng miên định  (Vọng quan âm miếu ) Mây ngưng chốn chốn sư ngủ yên.

◼ (Động) Làm cho chắc chắn, không thay đổi nữa. ◎Như: quyết định  quyết chắc, phủ định phủ nhận, tài định  phán đoán.

◼ (Động) Ước định, giao ước. ◎Như: thương định  bàn định, văn định  trai gái kết hôn (cũng nói là hạ định ).

◼ (Phó) Cuối cùng, rốt cuộc (biểu thị nghi vấn). ◇Lí Bạch : Cử thế vị kiến chi, Kì danh định thùy truyền?  (Đáp tộc điệt tăng ) Khắp đời chưa thấy, Thì cái danh ấy cuối cùng ai truyền?

◼ (Phó) Tất nhiên, hẳn là, chắc chắn. ◎Như: định năng thành công  tất nhiên có thể thành công, định tử vô nghi  hẳn là chết không còn ngờ gì nữa. ◇Đỗ Phủ : Định tri tương kiến nhật, Lạn mạn đảo phương tôn  (Kí Cao Thích ) Chắc hẳn ngày gặp nhau, Thỏa thích dốc chén say.

◼ (Danh) Nhà Phật  có phép tu khiến cho tâm tĩnh lặng, không vọng động, gọi là định. ◎Như: nhập định .

◼ (Danh) Họ Định.

 

Gợi ý ĐÃ ĐỊNH từ Bài Tin Mừng:

 

Điều ổn định nhất là xin những gì thuộc về ý định của Thiên Chúa  

10,35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." 36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?" 37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." 38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" 39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." 41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.

Điều sai lầm của con người là ‘bắt Chúa phải thực hiện ý mình’ mà không học Chúa Giêsu để dâng lên Chúa Cha lời nguyện đẹp: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha" (Lc 22,42). Anh em ông Gia-cô-bê và ông Gio-an không có lỗi khi dâng lời cầu xin, nhưng vì xin không đúng ý định của Thiên Chúa mà hậu quả của nó sinh ra sự ganh tị nơi mười môn đệ kia, bẻ gẫy tình đoàn kết của cộng đoàn, làm cho đức tin vào Chúa của chính mình cũng bị lung lay. Theo Thánh Phaolô thì cả đời người tín hữu chỉ có một lời cầu nguyện lời cầu xin đẹp nhất theo gương Chúa Giêsu: “Xin đừng theo ý con” Xin cho con nhận ra ý Chúa; “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (xem Cv 22,3-16)

 

Phục Vụ là điều ổn định nhất theo ý định của Thiên Chúa  

42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Phục Vụ là tên gọi khác của người theo Chúa. “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Chọn phục vụ theo gương Chúa Giêsu chính là thực thi ý định của Thiên Chúa. Vì yêu thương Chúa đã dựng nên con người và vì yêu “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.(Ga 3,16-17) Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống phục vụ theo gương Chúa Giêsu để ý Chúa Cha nên trọn.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết phục vụ và tìm thực thi những điều theo ý định của Thiên Chúa.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Chín Thường Niên hôm nay là: “HÃY TÌM THỰC HIỆN THEO Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng cầu xin không phải là tội nhưng xin những điều sai ý định của Thiên Chúa dễ dẫn con người đến chỗ tự hư mất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! … Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện đẹp: “Xin vâng theo ý Cha” theo gương Chúa Giêsu xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, … Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết dùng những khả năng, tài trí Chúa ban để sống phục vụ anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su bảo: Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống phục vụ như Chúa Giêsu đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết phục vụ và tìm thực thi những điều theo ý định của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường niên B
Page 1 of 29 (281 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách đó khá ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa hay ...

 • Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B

  Gợi ý DÂNG CÚNG từ Bài Tin Mừng: Hãy cùng mọi người Phụng Thờ Chúa, chứ đừng lợi dụng việc Phụng Thờ Chúa để kéo mọi người phụng thờ mình.

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo dòng ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức ...

 • Cúi đầu và ngước đầu

  Dù kiêu ngạo có thể là xấu, nhưng đôi khi kiêu hãnh và kiêu căng lại không phải là vấn đề. Đúng hơn, thì chúng ta phải đấu tranh với một tinh ...

 • Ba cách để phản ứng trước cơn chướng của tuổi vị thành niên

  Một vài con đường để giúp bạn bình tâm nhất có thể để đi qua các năm tháng khó khăn này.

 • Nơi yên nghỉ vĩnh hằng

  Là người Công giáo, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa sẽ đưa người thân của ta về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Trong Thiên Đàng người thân của ta ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 837
Tất cả: 53,181,656