LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019

 

Giáo Phận LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ

Năm 2019 – Năm C

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

 

18        22       X          Thứ Hai tuần 33 TN.

1 Mcb 1:10-15.41-43.57.62-64; Lc 18:35-43

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Cv 28:11-16.30-31; Mt 14:22-23

19        23       X          Thứ Ba tuần 33 TN.

2 Mcb 6:18-31; Lc 19:1-10

20        24       X          Thứ Tư tuần 33 TN.

2 Mcb 7:1.20-31; Lc 19:11-28

21        25       Tr          Thứ Năm tuần 33 TN.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. 1 Mcb 2:15-29; Lc 19:41-44

22        26       Đ          Thứ Sáu tuần 33 TN.

1 Mcb 4:36-37.52-59; Lc 19:45-48

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.

23        27       X          Thứ Bảy tuần 33 TN.

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

1 Mcb 6:1-13; Lc 20:27-40

24        28       Tr          CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

2Sm 5:1-3; 1Cl 1:12-20; Lc 23:35-43

Thánh Vịnh riêng.

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

Không nhớ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam.

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những giai đoạn chính của lễ nghi an táng là gì?

T. Lễ nghi an táng thường có bốn phần chính: (1) Cộng đoàn tiếp đón quan tài, (2) Phần Phụng vụ Lời Chúa, (3) Phần Hy tế Thánh Thể, (4) Nghi thức từ biệt (x. Bản Toát yếu GLHTCG, c 356).

 

CHIA SẺ

Sách Lễ Nghi An Táng của Phụng vụ Rôma đề ra 3 mẫu cử hành, tương ứng với ba địa điểm (tại nhà tang, nhà thờ và nghĩa trang), và để tùy theo tâm tình của gia đình, theo các phong tục địa phương, theo văn hóa và lòng đạo đức. Tuy nhiên, tất cả các truyền thống phụng vụ đều có chung diễn tiến, gồm bốn phần chính:

 

Phần đón Tiếp. Vị chủ sự đón tiếp thân nhân người quá cố bằng một lời chào đầy lòng tin tưởng và an ủi. Cộng đoàn tập họp để cầu nguyện, chờ đợi "những lời ban phúc trường sinh" (x. Ga 6,68).

 

Phần Phụng vụ Lời Chúa cần được chuẩn bị chu đáo, vì cộng đoàn hiện diện có thể gồm thân hữu của người quá cố không phải Kitô hữu. Ðặc biệt, bài giảng "không được theo hình thức điếu văn", và phải trình bày mầu nhiệm sự chết dưới ánh sáng Ðức Kitô Phục Sinh (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số 41).

 

Phần Phụng vụ Thánh Thể khi lễ nghi được cử hành trong nhà thờ. Trong Thánh lễ, Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông hữu hiệu của mình với người quá cố (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số 57).

 

Nghi thức từ biệt người quá cố lần cuối cùng là lời Hội Thánh "phó dâng người này cho Chúa". "Cộng đoàn Kitô hữu chào từ biệt lần cuối cùng một chi thể của mình, trước khi thân xác người đó được mai táng" (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số10), (x. GLHTCG, số 1686-1690).

 

25        29         X        Thứ Hai tuần 34 TN.

Đn 1:1-6.8-203; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

26        01/11    X      Thứ Ba tuần 34 TN.

Đn 2:31-45; Lc 21:5-11

27        02        X         Thứ Tư tuần 34 TN.

Đn 5:1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21:12-19

28        03        X         Thứ Năm tuần 34 TN.

Đn 6:12-28; Lc 21:20-28

29        04        X         Thứ Sáu tuần 34 TN

Đn 7:2-14; Lc 21:29-33

30        05        Đ         Thứ Bảy tuần 34 TN.

THÁNH ANDRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22.

 

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

NĂM PHỤNG VỤ 2020 - NĂM A

 

01        06        Tm       CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.

Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44. Thánh Vịnh tuần 1

02        07        Tm       Thứ Hai tuần 1 MV.

Is 2:1-5; Mt 8:5-11

03        08        Tr         Thứ Ba tuần 2 MV.

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính.

Is 11:1-10; Lc 10:21-24

04        09        Tm       Thứ Tư tuần 1 MV.

Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht.

Is 25:6-10; Mt 15:29-37

05        10        Tm       Thứ Năm tuần 1 MV.

Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27

06        11        Tm       Thứ Sáu tuần 1 MV.

Thánh Nicôla, Gm.

Is 29:17-24; Mt 9:27-31

07        12        Tr         Thứ Bảy tuần 1 MV.

Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ

Is 30:19-21.23-26; Mt 9:35-10:1.5a.6-8

08        13        Tm       CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG.

Is 11:1-10; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12

Thánh Vịnh tuần 2

09       14         Tr         Thứ Hai tuần 2 MV.

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38

10       15         Tm       Thứ Ba tuần 2 MV.

Is 40:1-11; Mt 18:12-14

11       16         Tm       Thứ Tư tuần 2 MV.

Thánh Đamasô I, Gh

Is 40:25-31; Mt 11:28-30

12       17         Tm       Thứ Năm tuần 2 MV.

Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Ts

Is 41:13-20; Mt 11:11-15

13        18         Đ        Thứ Sáu tuần 2 MV.

Thánh Lucia, Đttđ. Lễ nhớ.
Is 48:17-19; Mt 11:16-19

14        19        Tr        Thứ Bảy tuần 2 MV.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:9a.10-13

15        20       Tm/H   CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.

Is 35:1-6a; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11

Thánh Vịnh tuần 3

16         21       Tm       Thứ Hai tuần 3 MV.

Ds 24:2-7.15-17a; Mt 21:23-27

17        22        Tm       Thứ Ba tuần 3 MV.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        23        Tm       Thứ Tư tuần 3 MV.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-25

19        24        Tm       Thứ Năm tuần 3 MV.

Tl 13:2-7.24-25a; Lc 1:5-25

20        25        Tm       Thứ Sáu tuần 3 MV.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38

21        26        Tm       Thứ Bảy tuần 3 MV.

Thánh Phêrô Canisiô, Lmtsht.

Kn 2:8-14; Lc 1:39-45

22        27        Tm       CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.

Is 7:10-14; Rm 1:1-7; Mt 1:18-24

Thánh Vịnh tuần 4

23        28        Tm       Thứ Hai tuần 4 MV.

                                    Thánh Gioan Kenty, Lm.

Ml 3:1-4.23-24; Lc 1:57-66

24        29        Tm       Thứ Ba tuần 4 MV.

Sáng: 2Sm 7:1-5.8b-12.14a.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25         30         Tr       Thứ Tư. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                                    Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       01/12    Đ         Thứ Năm. NGÀY THỨ HAI TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       02         Tr         Thứ Sáu. NGÀY THỨ BA TUẦN BÁT

                                    NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8

28       03        Đ          Thứ Bảy. NGÀY THỨ TƯ TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

PVGK: thánh vịnh riêng

29       04        Tr          CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3:2-6.12-14; Cl 3:12-21;

Mt 2: 13-15.19-23

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

30       05         Tr         Thứ Hai. NGÀY THỨ SÁU TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:12-17; Lc 2: 36-40

31       06         Tr         Thứ Ba. NGÀY THỨ BẢY TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Sylvestrô I giáo hoàng.

 

PHỤ CHƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN

 

Số

TT

 

CHÚA NHẬT

 

 

PHIÊN CHẦU

01       

CN  I MÙA VỌNG

Vô Nhiễm (O2), Lạng Sơn (3a), Giuse (7b), Đồng Phú (2b)

02

CN II MÙA VỌNG

Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1),  

Tân Bình (Đông Bình), Bình Châu

(F1), Thái An (Rivera)

03

CN III MÙA VỌNG

Tham Buôn, Antôn (1a), Tân Chu (5a), Bình Châu (8a)

04

CN IV MÙA VỌNG

Thánh Gia (7a), Đức Mẹ Lộ Đức (HT),

Ba Bần

05

CN

LỄ THÁNH GIA

Tv Thánh Gia, Trảng Tranh,

Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1b)

06

CN

LỄ HIỂN LINH

Cần Thay, Phan Sinh (10),

Vinh Sơn (0a), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá

07

CN II MÙA TN

Nhơn Mỹ, Cản Đá

08

CN III MÙA TN      

Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2),

Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

09

CN IV MÙA TN

Bình Minh, Hòn Tre

10

CN V MÙA TN        

Cái Đôi, Cù Lao Giêng,

Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

11

CN VI MÙA TN      

Tân Bình (RG), Cồn Én, Bình Châu (8a), Lộ Đức (8b)

12

CN I MÙA CHAY

Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

13

CN II MÙA CHAY (Trước lễ

Thánh Giuse)

Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8b), Bình Lộc, Dương Đông

14

CN III MÙA CHAY

Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

15

CN IV MÙA CHAY

Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

16

CN V MÙA CHAY

Tân Bùi (4a), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5b)

17

CN LỄ LÁ    

Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

18

CN LỄ PHỤC SINH           

Cái Gia, Tv Phanxicô

19

CN II PHỤC SINH              

Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh,

Tv Chúa Quan Phòng CLG

20

CN III PHỤC SINH

An Hòa, Long Thạnh

21

CN IV PHỤC SINH

Fatima (Cần Đăng), Phú Hòa,

Thái Hòa, Tân Thành (4b).

22

CN V PHỤC SINH  

Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông.

23

CN VI PHỤC SINH

Gh. Bình An

24

CN

LỄ THĂNG THIÊN

Cồn Phước, Châu Đốc

25

CN

CTT HIỆN XUỐNG

Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K.8), Thánh Linh (D1), Thiên Ân

26

CN

LỄ CHÚA BA NGÔI

Phú An, Tân Phước (4a), Núi Tượng

27

CN MÌNH MÁU THÁNH

Tân Thuận (0a), An Châu, Đất hứa, Hòa Giang. Châu Long (F1), Kim Hoà (G1), Hiếu Thuận (H1)

28

CN X TN                  

Rạch Sâu

29

CN XI TN                 

Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây

30

CN XII TN               

Ông Chưởng, Đền T. Giuse An Bình (K.F)

31

CN XIII TN              

Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2), Antôn (C2)

32

CN XIV TN              

Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt),

Đồng Công (F2)

33

CN XV TN               

Thánh Mẫu (F2), Hòa Lợi (LX)

34

CN XVI TN              

Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

35

CN XVII  TN                       

Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

36

CN XVIII  TN          

Thạnh An, Đaminh (K.10), Rọc Lá

37

CN XIX TN              

(Trước lễ

Mẹ Lên Trời)

Chợ Mới, Mỹ Thạnh, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp  Hòa (02), Mông Triệu (2A), Đức Mẹ La Vang (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh)

38

CN XX TN               

Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao)

39

CN XXI TN              

Trinh Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

40

CN XXII TN            

Cái Dầu

41

CN XXIII TN                       

Định Mỹ, An Tiến (1a)

42

CN XXIV TN                       

Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43

CN XXV TN            

Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

44

CN XXVI TN           

Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

45

CN XXVII TN          (Trước lễ

Mẹ Mân Côi)

Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5a), Hiệp Tâm (0b), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (VA)

46

CN XXVIII TN                   

Hải Châu (7b), Tân Long (2a)

47

CN XXIX TN           

Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

48

CN XXX TN            

Truyền Tin (8a), Giuse (E2)

49

CN XXXI TN                       

Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

50

CN XXXII TN         

Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

51

CN XXXIII  TN       

Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

52

LỄ

CHÚA KITÔ VUA              

Đồng Tâm (3b), Kiến Thành,

Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b)

53

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG II

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỤNG VỤ CẦN LƯU Ý

 

1/ THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa.

2. -Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các CN Mùa vọng, Mùa chay và Mùa Phục Sinh. (IM 380)

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11).

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a) Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành phố hay quốc gia;

b) Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó.

c) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

d) Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a) Lễ bổn mạng của chính địa phận.

b) Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

c) Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một  vùng rộng lớn.

d) Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e) Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội. Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu (IM 381).

9. - Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

a) Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.

b) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13.  - Các ngày trong tuần, từ đầu mùa Vọng đến hết 16/12.

- Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ bảy sau lễ Hiển Linh.

- Các ngày trong tuần thuộc mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau tuần Bát Nhật Phục sinh đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

- Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 377).

      - Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

      - Các ngày trong tuần thuộc mùa thường niên.

2/ LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

2.1 Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ. (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2.2 Vào các ngày Chúa nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

2.3 Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị Thánh được nhớ, hay vị Thánh có ghi trong danh mục các Thánh hôm đó (IM 355a).

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức (IM 355c).

 + Vào các ngày thứ bảy mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

2.4 Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

2.5 Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình (AC 328).

3/ BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1     Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372).

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374).

V2     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

V3     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 373, IM 377).

D1     Thánh lễ an táng (IM 380).

D2     Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3     Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).

Để áp dụng:

Ký hiệu           + : được cử hành  – : không được cử hành

  1.  

- Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật mùa

Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam nhật Vượt Qua

- V1, V2, V3

-  D1, D2, D3

  1.  

- Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh

 

+ V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

  1.  

- Các Chúa Nhật mùa Giáng sinh

  và mùa Thường Niên

- Các lễ kính

- V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

  1.  

- Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong mùa Chay

- V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

  1.  

- Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường mùa Vọng trước ngày 16.12

- Các ngày thường mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường mùa Phục Sinh sau Bát nhật

- V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

  1.  

- Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường mùa Thường Niên

+ V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG III

LỊCH PHỤNG VỤ 2020

 

Chúa nhật I Mùa Vọng                                 Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                                Thứ ba 25-12-2019

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 29-12-2019

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                           Thứ Ba 01-01-2020
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 05-01-2020

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                          Chúa Nhật 12-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

Từ thứ Hai tuần 1 TN                                                                13-01.2020

đến thứ Ba tuần 7 TN                                                     25-02.2020

Tết Nguyên Đán CANH TÝ (mùng 1 Tết): Thứ Bảy 25-01

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 26-02-2020

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 05-04-2020

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 09-04-2020

Thứ Sáu Tuần Thánh                                        Thứ Sáu 10-04-2020

Thứ Bảy Tuần Thánh                                       Thứ Bảy 11-04-2020

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 12-04-2020

Lễ Hiện Xuống                                             Chúa nhật 31-05-2020

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

Từ thứ Hai tuần 09                                                         01-06-2020

đến thứ Bảy tuần 34                                                       28-11-2020

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 07-06-2020

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                    Chúa nhật 14-06-2020

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                              Thứ Sáu 19-06-2020

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 22-11-2020

Chúa nhật 1 Mùa Vọng                                 Chúa nhật 29-11-2020

Chúa Giáng Sinh                                              Thứ Tư 25-12-2020
LỊCH NĂM 2020

 

THÁNG 1.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1 MTC

2

3

4

5 HL

6

7

8

9

10

11

12

CCR

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1 TẾT

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 2.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LỄ TRO

27

28

29

THÁNG 3.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36

27

28

29

30

31

 

 

 

 

THÁNG 4.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

LÊ LÁ

6

7

8

9

T5TT

10

T6TT

11

T7TT

12 PS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

23

30

 

 


THÁNG 5.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 HX

 

 

 

 

 

 

THÁNG 6.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7 CBN

8

9

10

11

12

13

14 MMTC

15

16

17

18

19 TTAM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

THÁNG 7.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 8.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

                           

 

 

THÁNG 9.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

THÁNG 10.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

THÁNG 11.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 KTV

23

24

25

26

27

28

29 MV

30

 

 

 

 

 

THÁNG 12.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2019 -

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả:   Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04-37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng biên tập

Nguyễn Công Oánh

 

Biên tập: Nguyễn Thị Hà

Trình bày: Lê Văn Quang

Biên tập kỹ thuật: Trần Thọ Linh

Sửa bản in: Trần Thọ Linh

Đơn vị liên kết: Cty TNHH In ấn Mai Anh Dũng

Địa chỉ: 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

___________________________________

 

Số lượng in: 5.000 bản, Khổ: 14,5x20,5 cm

In tại: Công ty TNHH In ấn Mai Anh Dũng, 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Số ĐKXB:

Mã ISBN:

QĐXB:

          In xong và nộp lưu chiểu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

LỜI CHÚA THÁNG 11/2019
LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2019
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 11/2019
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 11/2019
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 10 &11/2019
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 773
Tất cả: 60,347,611