Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Năm tuần 12 Thường Niên.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt

Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi,

Con mù loà, bên vệ đường hành khất,

Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.

 

Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ

Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,

Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,

Ðừng để con cứ giả điếc làm ngơ.

 

Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con

Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,

Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,

Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.

 

Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi

Ðể tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy,

Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,

Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.

 

Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,

Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn,

Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,

Xin dừng chân ở lại với con luôn!

 

Ca Vịnh

 

Tv 43 (44)

Các tai hoạ dân Chúa mắc phải

Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta (Rm 8,27).

I.

ÐC: Ðâu phải cánh tay họ

đem được thắng lợi về;

nhưng là tay hữu Chúa, và ánh tôn nhan Ngài. (H)

 

Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe

truyện cha ông vẫn thường kể lại *

về công trình Chúa đã làm nên

thời các cụ thuở xa xưa ấy.

 

Rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,

còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng; *

Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền

và cho họ được thêm lớn mạnh.

 

Vì đâu có phải nhờ gươm giáo

mà họ chiếm đất đai,

đâu phải cánh tay họ

đem được thắng lợi về.

 

Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,

tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài,

vì Ngài yêu thích họ.

 

Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,

đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận. *

Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,

nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.

 

Con chẳng có cậy tài cung nỏ,

cứu được mình đâu bởi gươm đao. *

Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù,

làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.

 

Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt,

mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.

 

ÐC: Ðâu phải cánh tay họ

đem được thắng lợi về;

nhưng là tay hữu Chúa, và ánh tôn nhan Ngài. (H)

 

II.

ÐC: Nếu các ngươi trở về cùng Chúa,

Chúa sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. (H)

 

Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,

với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, *

làm chúng con thua giặc chạy dài,

kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

 

Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,

bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. *

Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,

giá cả thế này, lợi lộc gì đâu!

 

Ngài để cho láng giềng thoá mạ,

kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. *

Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,

chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.

 

Ðiều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,

quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào! *

Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,

thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.

 

ÐC: Nếu các ngươi trở về cùng Chúa,

Chúa sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. (H)

 

III.

ÐC: Lạy Chúa, xin chỗi dậy đi nào,

đừng đuổi xua mãi mãi!

 

Cơ sự đã xảy ra như vậy,

chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, *

hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài,

 

hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa,

nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo, *

mà Chúa lại đẩy vào hang sói,

khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.

 

Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,

mà giơ tay vái lạy tà thần, *

há Thiên Chúa lại chẳng tường chẳng rõ,

Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!

 

Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết,

bị coi như bầy cừu để sát sinh.

 

Lạy Chúa, xin tỉnh giấc,

Ngài cứ ngủ được sao?

Xin chỗi dậy đi nào,

đừng đuổi xua mãi mãi! *

Sao Ngài còn ẩn mặt,

quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày?

 

Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,

tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen. *

Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,

lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin chỗi dậy đi nào,

đừng đuổi xua mãi mãi!

 

Xướng đáp

X: Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,

Ð: thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.

 

Bài đọc 1: 1 Sm 21,1-9; 22,1-5

Đa-vít tìm đường trốn thoát 

Bị vua Sa-un xua đuổi vì ganh tị, Đa-vít tìm nơi hoang dã mà lẩn trốn, và trở thành thủ lãnh của một băng nhóm. Ông đâu biết Thiên Chúa đang chuẩn bị cho ông lãnh sứ mạng trong tương lai. Những mẫu chuyện sau đây cho ta thấy người bị săn đuổi phải biết kiên trì, và phải khôn ngoan khéo léo mới có thể lãnh đạo những người thô lỗ không mấy văn minh.

Lời Chúa trong sách Sa-mu-en quyển 1.

 

Ông Đa-vít đứng dậy và ra đi, còn ông Giô-na-than thì trở về thành. 

Ông đến Nốp gặp tư tế A-khi-me-léc. Ông A-khi-me-léc run sợ ra đón ông Đa-vít và hỏi ông: "Sao ông chỉ có một mình, không ai đi theo? "  Ông Đa-vít nói với tư tế A-khi-me-léc: "Đức vua đã giao cho tôi một nhiệm vụ và bảo tôi: "Không ai được biết gì về sứ mệnh và nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Các đầy tớ thì tôi đã hẹn đến chỗ kia rồi. Bây giờ ông có sẵn gì không? Xin ông cho tôi năm cái bánh hay có gì cũng được." Tư tế trả lời ông Đa-vít rằng: "Tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh hiến, miễn là các đầy tớ đã giữ mình, không gần gũi đàn bà." 

Ông Đa-vít trả lời tư tế rằng: "Phải, chúng tôi bị cấm không được gần gũi đàn bà, như xưa nay, mỗi khi tôi ra trận: các đầy tớ đã giữ thân thể cho được thánh. Đây là một chuyến đi thường, nhưng quả thật hôm nay họ đã giữ thân thể cho được thánh." Bấy giờ tư tế cho ông của thánh, vì ở đó không có bánh nào khác ngoài bánh tiến, thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa, mà người ta lấy đi để đặt bánh nóng vào, trong ngày thay bánh. 

Chính hôm ấy, ở đó có một người trong các bề tôi vua Sa-un, bị giữ lại trước nhan Đức Chúa. Nó tên là Đô-ếch, người Ê-đôm, và đứng đầu các người chăn chiên của vua Sa-un. 

Ông Đa-vít nói với ông A-khi-me-léc: "Ông không có sẵn ở đây một cây giáo hay một thanh gươm ư? Tôi đã không mang theo cả gươm lẫn vũ khí của tôi, vì việc của đức vua quá khẩn cấp!"

Ông Đa-vít đi khỏi đó và trốn thoát vào hang A-đu-lam. Các anh ông và tất cả nhà cha ông nghe tin và xuống đó với ông. Bấy giờ tất cả những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lãnh của họ. Có khoảng chừng bốn trăm người ở với ông.

Từ nơi ấy ông Đa-vít đi Mít-pê thuộc Mô-áp. Ông nói với vua Mô-áp: "Xin cho cha mẹ tôi sang với các ông cho đến khi tôi biết Thiên Chúa sẽ làm gì cho tôi." Ông dẫn họ đến trước mặt vua Mô-áp, và họ ở lại với vua suốt thời gian ông Đa-vít ở trong nơi ẩn náu. 

Ngôn sứ Gát nói với Đa-vít: "Ông đừng ở lại trong nơi ẩn náu, hãy ra đi và trở về miền Giu-đa." Ông Đa-vít ra đi và đến rừng Khe-rét.

 

Xướng đáp Rm 7,6; Mc 2,25.26
Nay chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta.
* Chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật.
Đ Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách Thánh sao? Vua Đa-vít đã làm gì, khi vua đói? Vua đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. *

Bài đọc 2 

Thiên Chúa như núi đá cao vời, không thể đạt tới 

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Nít-xê.

 

Những người đứng trên đỉnh núi cao nhìn ra biển khơi bao la có cảm giác như thế nào, thì tâm trí tôi cũng cảm thấy như vậy, khi từ lời Chúa cao vời, như từ đỉnh núi nhìn xuống cõi tư tưởng thâm sâu khôn dò khôn thấu. 

Từ nhiều nơi ngoài biển, người ta có thể nhìn thấy quả núi, phía quay ra biển, như thể bị chẻ đôi và bị xói mòn từ đỉnh xuống chân, phần ngọn nhô ra như sắp đổ xuống đáy sâu. Vậy, từ đỉnh cao ấy, một người nhìn xuống biển sâu có cảm giác choáng váng như thế nào, thì tâm hồn tôi cũng cảm thấy như vậy trước lời cao cả này của Chúa: Phúc thay ai có lòng thanh sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

Thiên Chúa cho ai có lòng thanh sạch được nhìn thấy Người. Không ai đã nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ. Thánh cả Gio-an đã nói như vậy. Thánh Phao-lô, một trí tuệ siêu phàm, cũng khẳng định lời ấy khi nói: Không một người nào đã thấy hay có thể thầy Thiên Chúa. Người như vách đá trơn nhẵn và dựng đứng, không có chỗ nào trí khôn con người có thể bấu víu được. Khi ra những chỉ thị cho dân, ông Mô-sê sẽ cũng tuyên bố Thiên Chúa là Đấng không ai đạt tới, nên trí khôn chúng ta không tài nào hiểu thấu, cho dầu đã cố gắng nắm được đôi điều, hoặc đã vươn tới chỗ nào trên vách đá trơn trượt kia. Quả thế, ông nói: Không ai có thể thấy Chúa mà vẫn sống. 

Vậy mà sự sống đời đời lại chính là thấy Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không thể thấy Thiên Chúa được. Còn các ông Gio-an, Phao-lô và Mô-sê, những cột trụ đức tin, đã quả quyết như thế. Bạn có thấy choáng váng không khi tâm hồn bị cuốn hút vào những điều sâu thẳm trong lời nói trên đây? Nếu Thiên Chúa là sự sống thì ai không thấy Thiên Chúa là không thấy sự sống. Thiên Chúa không ai thấy được. Được Thánh Thần hướng dẫn, các ngôn sứ, rồi đến các Tông Đồ đã chứng thực như thế. Thế thì con người còn gì để hy vọng nữa? 

Nhưng có Chúa nâng đỡ niềm hy vọng đang suy sụp của chúng ta như Người đã làm cho ông Phê-rô: Người kéo ông lên, cho ông bước đi vững vàng trên mặt nước lúc ông hòng chìm. 

Vậy nếu Ngôi Lời cũng đưa tay nâng đỡ chúng ta, và bàn tay ấy đã giúp đỡ chúng ta đứng vững, khỏi chao đảo giữa bao dòng suy tư sâu nhiệm nào đó, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng ôm chặt lấy Ngôi Lời, Đấng vẫn đưa tay dẫn dắt chúng ta. Người nói: Phúc thay ai có lòng thanh sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

 

Xướng đáp Ga 1,18; Tv 144 (145),3
X Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ;
* Đấng là Con Một của Thiên Chúa, và hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Đ Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, Người cao cả khôn dò khôn thấu. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

 

Bài đọc 2

Ngày 27 tháng 6: Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Hội Thánh. 

Sinh năm 370, Cyrillô đã sớm dấn thân vào đời sống đan tu. Người chịu chức linh mục, rồi kế vị cậu làm giám mục thành A-lê-xan-ri, năm 412. 

Tên tuổi của người gắn liền với công đồng Êphêsô (năm 431); tại công đồng này người đã lên án Nét-tô-ri-ô vì ông này từ chối không nhận tước hiệu Thiên Chúa Thánh Mẫu của Đức Maria. Thánh nhân còn viết nhiều tác phẩm để giải thích và bênh vực đức tin công giáo. Người qua đời năm 444. 

Người bảo vệ chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

Trích thư thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri-a. 

 

Tôi hết sức ngạc nhiên vì có một số người thực sự phân vân không biết có phải gọi Đức Ma-ri-a là Thánh Mẫu Thiên Chúa hay không? Nếu Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa, thì thánh nữ Đồng Trinh đã sinh ra Người lại không được gọi là Thánh Mẫu Thiên Chúa hay sao? Các thánh Tông Đồ đã truyền lại niềm tin này cho chúng ta, mặc dù các ngài không nhắc đến danh xưng ấy. Chúng ta đã được các bậc tiền bối thánh thiện dạy tin như thế. Quả vậy, ở tập ba trong tác phẩm viết về Ba Ngôi Thiên Chúa thánh thiện và đồng bản tính, cha A-tha-na-xi-ô rất đáng kính nhớ của chúng ta, đã hơn một lần gọi Đức Trinh Nữ là Thánh Mẫu Thiên Chúa. 

Ở đây, tôi buộc phải dùng chính lời của người mà nói như sau: “Mục đích và đặc tính của Kinh Thánh, như chúng tôi đã thường nói, là cho thấy Đức Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta về cả hai phương diện: một đàng Người là Thiên Chúa và mãi mãi là Ngôi Lời, là ánh huy hoàng và sự khôn ngoan của Chúa Cha; đàng khác, trong thời sau hết này, chính Người đã làm người vì chúng ta sau khi nhận lãnh thân xác từ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thánh Mẫu Thiên Chúa.” 

Và dưới đó một chút, cha A-tha-na-xi-ô lại viết: “Đã có nhiều vị thánh và những người không vấn vương tội lỗi, chẳng hạn như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã được thánh hoá từ trong dạ mẹ, và ông Gio-an Tẩy Giả trước khi chào đời, đã nghe lời chào mừng của Đức Ma-ri-a Thánh Mẫu Thiên Chúa.” Cha A-tha-na-xi-ô thật là con người xứng hợp và rất đáng cho chúng ta bắt chước để mạnh dạn tin và vững tâm theo người, vì người không nói điều gì nghịch với Sách Thánh. 

Hơn nữa, Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng khẳng định rằng Ngôi Lời đã trở nên người phàm, nghĩa là kết hợp với một thân xác có linh hồn biết suy nghĩ. Vậy Ngôi Lời của Thiên Chúa đã chấp nhận làm con cháu các tổ phụ Áp-ra-ham; và khi tạo ra cho mình một thân xác từ cung lòng một phụ nữ, Người đã mang lấy thân phận máu thịt của chúng ta, đến nỗi Người không chỉ là Thiên Chúa, mà còn hoá thành người phàm giống chúng ta do sự kết hợp đó. 

Như vậy, rõ ràng là nơi Đấng Em-ma-nu-en có hai yếu tố, đó là thần tính và nhân tính. Tuy thế, Chúa Giê-su Ki-tô cũng chỉ là một; Người Con đích thực và đồng bản tính vừa là Thiên Chúa vừa là người, cũng chỉ là một. Người không phải là một con người đã được thần hoá, giống như kẻ nhờ ân sủng mà được tham dự vào thần tính, nhưng Người là Thiên Chúa thật, đã xuất hiện trong hình thể con người, vì phần rỗi chúng ta, như thánh Phao-lô đã quả quyết sau đây: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

 

Xướng đáp 
Thánh nhân đã làm những việc lớn lao trước mặt Thiên Chúa, giáo huấn của người được truyền bá khắp nơi.
* Chính người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước toà Thiên Chúa.
Đ Là tư tế của Chúa, người gẫm suy luật Chúa suốt ngày đêm. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Sy-ri-lô giám mục xuất hiện trong Hội Thánh như một người cương quyết bảo vệ tín điều Ðức Ma-ri-a là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ tuyên xưng tín điều này, được hưởng ơn cứu độ của Ðức Giê-su Ki-tô Con Chúa làm người. Người cũng là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,

giữa muôn tiếng hò reo.

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Chúng ta hãy vào trước nhan Chúa,

giữa muôn tiếng hò reo.

 

Thánh thi

 

Ánh bình minh đã nhuốm hồng khóm trúc,

Hãy mở hồn cho tỏa ngát hương kinh,

Nguyện suốt ngày trong mọi nơi mọi lúc

Chúa giữ ta khỏi vương vấn tội tình.

 

Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại,

Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên,

Còn đôi mắt, ngăn đừng cho cuồng dại

Thu bóng hình những ảo ảnh phù vân.

 

Cho tấc dạ trinh bạch như tuyết trắng,

Mãi can trường trong thử thách đau thương,

Khi tiết độ, khi cầu kinh nguyện ngắm

Vững tâm theo đường đạo lý luân thường.

 

Ngày vừa xế, Chúa cuốn thời gian lại,

Mảnh trời tây còn bảng lảng bóng vàng,

Ta sẽ được Chúa khoan hồng thanh tẩy,

Vui ngập lòng, ta miệng hát vang vang:

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giê-su,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và mãi tới thiên thu.

 

Ca vịnh

 

Tv 142 (143),  1-11

Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

Con người được nên công chính không phải vì làm những việc lề luật dạy, nhưng vì tin vào Ðức Ki-tô Giê-su (Gl 2,16).

 

ÐC: Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai,

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.

 

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *

lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,

đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

 

Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *

vì trước thánh nhan Ngài

chẳng có người nào là công chính.

 

Kẻ thù bách hại con,

chà đạp con dưới đất,

đẩy vào chốn tối tăm

như những người đã chết từ bao thuở.

 

Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,

nghe con tim giá lạnh trong mình.

 

Nhớ ngày xưa tháng cũ,

con hoài niệm mọi công trình của Chúa,

và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *

Hai tay cầu Chúa giơ lên,

hồn con khát Chúa như miền đất khô.

 

Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,

hơi thở con nay đã hầu tàn. *

Xin đừng ẩn mặt đi,

kẻo con hóa ra người thiên cổ.

 

Ngay từ buổi sớm mai,

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,

vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *

Xin chỉ dạy đường lối phải theo,

vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

 

Xin cứu con thoát khỏi địch thù,

lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

 

Ðiều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,

bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *

Xin thần khí tốt lành của Chúa

dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

 

Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,

xin cho con được sống. *

Bởi vì Ngài công chính,

xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

 

ÐC: Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai,

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.

 

Tc Is 66, 10-14a

Thành thánh vui mừng vì được Chúa an ủi

Giê-ru-sa-lem thượng giới thì tự do: đó là mẹ chúng ta (Gl 4,26).

 

ÐC: Chúa sẽ tuôn đổ ơn thái bình,

xuống thành đô Giê-ru-sa-lem

khác nào dòng Sông Cả.

 

Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,

hãy vì Thành Ðô mà hoan hỷ,

hỡi tất cả những người yêu mến Thành Ðô!

 

Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,

hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Ðô!

 

Ðể được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, *

được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang,

như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

 

Ðây là lời Chúa phán:

"Này Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô

ơn thái bình tựa dòng Sông Cả, *

và Ta khiến của cải chư dân

chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.

 

"Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,

được bồng ẵm bên hông,

nâng niu trên đầu gối.

 

"Như mẹ hiền an ủi con thơ,

Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy, *

tại Giê-ru-sa-lem,

các ngươi sẽ được an ủi vỗ về."

 

Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,

thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.

 

ÐC: Chúa sẽ tuôn đổ ơn thái bình,

xuống thành đô Giê-ru-sa-lem

khác nào dòng Sông Cả.

 

Tv 146 (147A)

Chúa toàn năng và nhân từ

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.

 

ÐC: Hãy ca tụng thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa.

 

Hãy ca ngợi Chúa đi!

đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! *

được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy!

 

Chúa là Ðấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,

quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. *

Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,

những vết thương, băng bó cho lành.

 

Người ấn định con số các vì sao,

và đặt tên cho từng ngôi một.

 

Chúa chúng ta thật là cao cả,

uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! *

Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,

bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.

 

Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ,

gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

 

Chúa kéo mây bao phủ

che kín cả bầu trời,

Người chuẩn bị cho mưa

rơi xuống trên mặt đất.

 

Chúa khiến mọc cỏ xanh

trên những miền đồi núi,

và các loài thảo mộc

cho người thế hưởng dùng.

 

Chúa cho loài gia súc

có đầy đủ thức ăn,

bầy quạ non kêu đói

cũng luôn được no mồi.

 

Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng,

chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, *

nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa,

và trông cậy ở tình thương của Người.

 

ÐC: Hãy ca tụng thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa.

 

Lời Chúa (Rm 8,18-21)

Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta! Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.

 

Xướng đáp

XÐ: Suốt năm canh, lạy Chúa,

* con thầm thĩ với Ngài.

X: Quả thật Ngài đã thương trợ giúp. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Lạy Chúa, xin dạy cho dân Ngài được biết:

Ngài sẽ thương cứu độ,

và xin tha hết mọi tội khiên.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin dạy cho dân Ngài được biết:

Ngài sẽ thương cứu độ,

và xin tha hết mọi tội khiên.

 

Lời cầu

Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu đã sai Con Một xuống thế làm người và ban Thần Khí cho Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy tin tưởng van nài:

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Xin Chúa ban nhiều ân sủng cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu, - để Hội Thánh mãi mãi là bạn tinh tuyền của Ðức Ki-tô.

Xin Chúa cho những ai dâng trọn cuộc đời cho Chúa biết quên mình phục vụ anh em, - và cho dân Chúa biết thờ phượng Chúa cho phải đạo.

Xin Chúa ban đức khôn ngoan của Ngôi Lời thông minh thượng trí cho những ai rao giảng Tin Mừng, - để họ luôn trung thành với Lời Chúa.

Xin Chúa ban Thần Khí cho những ai vì Nước Trời mà sống khiết tịnh, - và đang khổ công bước trên đường dẫn tới đức bác ái vẹn toàn.

Xin Chúa ban sức mạnh cho những nhà lãnh đạo quốc gia, - để họ biết vì dân vì nước mà theo đuổi công lý và hòa bình.

Chúa là Ðấng an bài mọi sự, xin ban cho chúng con thời tiết thuận hòa, - và cho chúng con thâu lượm nhiều kết quả tốt đẹp trong công việc làm ăn.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin tuôn đổ hồng ân trên chúng con là những người đang kêu cầu Chúa. Nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng con sẽ tuân hành những mệnh lệnh Chúa ban, để nhờ đó mà tìm được hạnh phúc ở đời này, và đời sau được hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 153-160

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XX.

ÐC: Chúa phán: "Anh em mà yêu mến Thầy,

thì hãy tuân giữ các điều Thầy truyền dạy."

 

Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,

vì con chẳng quên luật pháp Ngài. *

Xin biện hộ và cứu chuộc con,

theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

 

Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,

bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. *

Lạy Chúa, lòng thương xót của Ngài thật bao la,

theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

 

Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,

nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa. *

Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,

lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.

 

Chúa thấy cho: lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài,

lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. *

Căn nguyên lời Ngài là chân lý,

mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.

 

ÐC: Chúa phán: "Anh em mà yêu mến Thầy,

thì hãy tuân giữ các điều Thầy truyền dạy."

 

Tv 127 (128)

Hạnh phúc thay gia đình có Chúa

Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc từ Xi-on, nghĩa là từ Hội Thánh Người (Ác-nô-bi-ô).

 

ÐC: Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc,

bạn sẽ hưởng bình an trong suốt cuộc đời.

 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người. *

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

bạn quả là lắm phúc nhiều may.

 

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

khác nào cây nho đầy hoa trái, *

và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,

xúm xít tại bàn ăn.

 

Ðó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *

Xin Chúa từ Xi-on

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

 

Ước chi trong suốt cả cuộc đời

bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,

được sống lâu bên đàn con cháu. *

Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình!

 

ÐC: Xin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc,

bạn sẽ hưởng bình an trong suốt cuộc đời.

 

Tv 128 (129)

Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

Hội Thánh nói lên những đau khổ của mình (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Chúa đánh đuổi quân thù để phù giúp bạn.

 

Từ lúc tôi còn trẻ,

chúng hà hiếp tôi nhiều,

Ít-ra-en hãy nói lên điều đó. *

Từ lúc tôi còn trẻ,

chúng hà hiếp tôi nhiều,

nhưng đã không hề thắng được tôi.

 

Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,

đào xới lên những luống thật dài. *

Nhưng mà Chúa công minh

đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.

 

Ước chi những kẻ thù Xi-on

đều nhục nhã tháo lui hết thảy, *

và nên như cỏ mọc mái nhà

chưa ai nhổ mà đã héo khô!

 

Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,

cả người bó lúa cũng chẳng ôm về. *

Khách qua đường không ai chào hỏi chúng:

Chúa ban phúc lành cho anh em,

chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa.

 

ÐC: Chúa đánh đuổi quân thù để phù giúp bạn.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

 

Giờ Ba (1Ga 3,23-24)

Ðây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Ðức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.

 

X: Lạy Thiên Chúa công minh,

Ð: Chúa dò thấu lòng dạ con người.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xưa vào giờ này, đang khi các Tông Ðồ cầu nguyện, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên các ngài. Giờ đây, xin Chúa cũng thương cử Thánh Thần Chúa đến, để hướng dẫn chúng con suốt cả ngày hôm nay. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Sáu (Kn 1,1-2)

Hỡi các nhà cầm quyền thế giới, hãy yêu chuộng sự công bình. Hãy có những cảm nghĩ trung thực về Chúa, và tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thách thức Người, mới được Người cho gặp, những ai vẫn một niềm tin tưởng, Người sẽ cho họ được thấy Người.

 

X: Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện

Ð: thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nơi Chúa, chẳng có gì là tối tăm mờ ám. Xin giãi ánh sáng Chúa trên chúng con, để một khi đã nghe biết lề luật cùng huấn lệnh Chúa, chúng con cảm thấy lòng thơ thới hân hoan, mà trung thành bước đi trong đường lối Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín (Dt 12,1b-2)

Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Ðức Giê-su là Ðấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.

 

X: Hồn tôi trông chờ Chúa,

Ð: cậy trông ở lời Người.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, trong giờ chịu khổ hình thập giá, Ðức Ki-tô đã một lòng nhẫn nhục hy sinh. Xin cho chúng con hằng biết noi gương Người, mà kiên nhẫn chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Xin quỳ lạy Chúa tạo thành thế giới,

Ôi Giê-su, Ðấng chuộc tội gian trần,

Ngài chính là ánh sáng của Phụ Thân,

Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.

 

Ngài chấp nhận sống kiếp người sinh tử

Bởi ân tình hằng thôi thúc chẳng ngơi,

Kể từ nay A-đam mới phục hồi

Muôn muôn sự A-đam xưa đã mất.

 

Tình Yêu ấy đã dựng nên vạn vật,

Từ đất dầy đến biển rộng trời cao,

Thương xót tổ tông lầm lỗi thuở nào

Và giải thoát ta khỏi vòng tội lỗi.

 

Ôi suối mạch của Tình Yêu tuyệt đối

Từ Thánh Tâm dào dạt chảy đêm ngày,

Hỡi muôn người muôn nước, hãy về đây

Hoan hỷ uống tận nguồn ơn cứu độ.

 

Kìa ngọn giáo đã dụng tâm rộng mở

Trái tim Người cho tất cả chúng ta,

Ðể từ đây nhờ máu nước chan hòa,

Muôn tội lỗi được Người thương thanh tẩy.

 

Quỳ dâng Chúa Giê-su đầy lân ái,

Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,

Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần

Khúc vinh tụng vang hòa muôn muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 112 (113)

 

ÐC: Từ muôn thuở, Chúa đã yêu chúng ta,

vì thế, khi được nâng cao khỏi đất,

Người đã thương lôi kéo chúng ta

đến cùng Thánh Tâm Người.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,

Ðấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

ÐC: Từ muôn thuở, Chúa đã yêu chúng ta,

vì thế, khi được nâng cao khỏi đất,

Người đã thương lôi kéo chúng ta

đến cùng Thánh Tâm Người.

 

Tv 145 (146)

 

ÐC: Anh em hãy học với tôi,

vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,

tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời!

 

Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

 

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, *

Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,

Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *

Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

 

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời!

 

ÐC: Anh em hãy học với tôi,

vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,

tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

 

Tc Kh 4,11; 5,9.10.12

 

ÐC: Tôi là người mục tử nhân lành,

tôi chăn dắt đoàn chiên của tôi,

và hy sinh tính mạng cho chúng.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lãnh nhận

vinh quang danh dự và uy quyền,

 

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *

và do ý Ngài muốn,

mọi vật liền có và được dựng nên.

 

Lạy Chúa Ki-tô,

Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời

và mở ấn niêm phong,

 

vì Ngài đã bị giết

và đã lấy máu đào

chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước mọi dân.

 

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

 

Con Chiên đã bị giết

nay xứng đáng lãnh nhận

phú quý và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc.

 

ÐC: Tôi là người mục tử nhân lành,

tôi chăn dắt đoàn chiên của tôi,

và hy sinh tính mạng cho chúng.

 

Lời Chúa (Ep 5, 25b-27)

Ðức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

 

Xướng đáp

Chúa Ki-tô đã yêu thương ta,

* Người đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi.

X Làm cho ta trở thành một vương quốc,

thành những tư tế

để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Tôi đã đến ném lửa vào trần gian,

và điều tôi thiết tha mong ước

là phải chi lửa ấy bốc cháy rồi!

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Tôi đã đến ném lửa vào trần gian,

và điều tôi thiết tha mong ước

là phải chi lửa ấy bốc cháy rồi!

 

Lời cầu

Lạy Chúa Giê-su, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích nuôi dưỡng chúng con, - ước gì Chúa lắng nghe tiếng Hiền Thê của Chúa là Giáo Hội đang tha thiết van nài:

Xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là cung điện của Thiên Chúa, là ngai vàng của Ðấng Tối Cao, là cửa trời rộng mở, - xin nhìn đến Giáo Hội, và giơ tay che chở phù trì.

Chúa là bạn hữu của loài người, là anh em của kẻ nghèo khó, là thượng khách của mọi tâm hồn, - xin nhớ lại Giao Ước Chúa đã lập nên, và ký kết bằng Máu Thánh Chúa.

Chúa ban tặng chúng con phúc bình an và ơn hòa giải, Chúa nâng đỡ những ai hèn yếu, cho người mệt nhọc được nghỉ ngơi, - xin đưa người tội lỗi trở về với Chúa.

Chúa là người Mục Tử, là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, là Ðấng cho chúng con được sống tới hôm nay, và là Ðấng sẽ cho chúng con sống lại trong ngày sau hết, - xin dẫn chúng con vào nhà Cha trên trời.

Chúa đã vâng lời cho đến chết, đã để cho mũi giáo đâm thấu cạnh sườn, và đã chịu chôn vùi trong lòng đất, - xin giải thoát những ai bị tử thần giam giữ.

Xin rủ lòng thương xót chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Ðức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này, và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin sai thiên thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an, và xin tuôn đổ phúc lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin...

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

 

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang