Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Thời gian thuận tiện đến rồi

Như ngày bừng sáng ơn trời đã ban,

Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian,

Ấy là sám hối ăn năn hãm mình.

 

Một ngày mới đẹp bình minh:

Hồng ân nguồn mạch cứu tinh tuôn trào;

Hồn mang vết tội thương đau

Tịnh trai chữa hết ưu sầu đắng cay.

 

Chúa ban ơn thánh mỗi ngày

Tinh thần thể xác ăn chay ngại gì,

Biển trần dầu lắm hiểm nguy

Cũng trông đạt tới bến quê đời đời.

 

Muôn loài thờ lạy Ba Ngôi

Canh tân tha thứ loài người chúng con.

Xin cùng vũ trụ càn khôn

Dâng bài ca mới suy tôn hát mừng.

 

Ca vịnh

 

Tv 104 (105)

Chúa trung thành giữ lời Người đã hứa

Các Tông Ðồ cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa thực hiện khi Người đến (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

I.

ÐC: Hãy tạ ơn Chúa,

và nhớ lại những kỳ công Người thực hiện.

 

Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. *

Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,

và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

 

Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,

tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. *

Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

 

Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, *

hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,

con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn!

 

Chính Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định

là luật chung cho cả địa cầu. *

Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,

nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ!

 

Ðó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,

đã đoan thề cùng I-xa-ác, *

và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,

thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,

 

rằng: "Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an

làm kỷ phần gia nghiệp."

 

Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ,

một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người, *

lang thang hết xứ này qua xứ khác,

phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.

 

Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ;

vì thương họ, Người la rầy vua chúa: *

"Ðừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,

chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."

 

ÐC: Hãy tạ ơn Chúa,

và nhớ lại những kỳ công Người thực hiện.

 

II.

ÐC: Chúa đã không bỏ mặc

người công chính bị bán làm tôi,

nhưng đã cứu khỏi tay phường gian ác.

 

Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,

làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. *

Chúa đã phái một người đi trước họ

là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.

 

Chân ông phải mang xiềng khổ sở,

cổ đeo gông nặng nề, *

cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán

và ông được lời Chúa giải oan.

 

Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó,

truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, *

rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,

làm chủ mọi tài sản hoàng gia.

 

Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng,

dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lão thành.

 

ÐC: Chúa đã không bỏ mặc

người công chính bị bán làm tôi,

nhưng đã cứu khỏi tay phường gian ác.

 

II.

ÐC: Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa,

và dẫn đưa dân Người đã chọn

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

 

Bấy giờ Ít-ra-en trẩy sang Ai-cập,

và Gia-cóp kiều ngụ đất Kham. *

Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,

cho họ mạnh hơn cả đối phương.

 

Người khiến chúng thay lòng đổi dạ,

mà đâm ra thù ghét, *

dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

 

Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,

phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn, *

đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ

trong toàn cõi đất Kham.

 

Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,

mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người. *

Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ,

giết sạch loài tôm cá.

 

Khắp vùng ếch nhái bỗng tràn lan,

nhảy cả vào cung cấm. *

Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn

ào tới khắp nơi trên lãnh thổ.

 

Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,

phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai. *

Người tàn phá đồi nho nương vả,

quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.

 

Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện

vô vàn vô số châu chấu cào cào; *

chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,

ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.

 

Người giết mọi con đầu lòng bản xứ,

là tinh hoa của cả giống nòi.

 

Còn dân riêng của Người, Người đưa ra,

mang theo bạc với vàng; *

bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

 

Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng,

vì họ đã làm cho chúng kinh hãi.

 

Chúa giăng mây làm màn che phủ họ

và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.

 

Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến,

và cho họ no nê bánh bởi trời. *

Người xẻ đá, nước liền vọt ra

chảy thành sông giữa vùng sa mạc.

 

Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa

cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người. *

Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

 

Ðất ngoại bang, Người trao tặng họ,

cho thừa hưởng công khó của chư dân, *

ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ,

và tuân giữ luật Người.

 

ÐC: Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa,

và dẫn đưa dân Người đã chọn

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

 

Xướng đáp

X Kẻ sống theo sự thật

thì đến cùng ánh sáng,

Ð để thiên hạ thấy rõ mọi việc họ làm

đều hợp ý Thiên Chúa.

 

Bài đọc 1: Dt 8,1-13

Đức Kitô là trung gian của Giao Ước Mới

Giao Ước Mới được ghi khắc trong lòng Người.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái.

Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền. Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.

Nhưng hiện nay, Đức Giê-su được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách Dân rằng:

Đức Chúa phán: Này sắp đến những ngày Ta hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập.

Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán: Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en.

Sau những ngày đó, Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta.

Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng: "Hãy học cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta.

Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hoá ra giao ước cũ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan biến đi.

 

Xướng đáp Dt 8,1b.2a; 9,24

X. Chúng ta có một vị thượng tế lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật. Người ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời.

* để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta.

Đ. Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật, nhưng Người đã vào chính cõi trời. *

 

Bài đọc 2

Chúng ta hãy tham dự lễ Vượt Qua

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en.

 

Chúng ta sắp tham dự lễ Vượt Qua. Lễ Vượt Qua này, tuy rõ hơn lễ Vượt Qua trong Luật cũ, nhưng vẫn còn là hình bóng tượng trưng. (Tôi dám nói rằng lễ Vượt Qua trong Luật cũ là hình bóng rất lu mờ của hình bóng tượng trưng đó). Nhưng ít lâu nữa thôi, khi Ngôi Lời cùng với chúng ta uống rượu mới trong vương quốc của Chúa Cha, thì lễ Vượt Qua ấy còn hoàn hảo và tinh tuyền hơn nữa. Bấy giờ, Ngôi Lời sẽ làm sáng tỏ và dạy cho biết những điều mà cho đến nay Người chưa bày tỏ hết. Quả vậy, lễ Vượt Qua mà bây giờ chúng ta được biết, vẫn còn mới mãi.

Rượu đây là rượu gì, và uống làm sao? Chúng tôi chỉ có việc nói, còn Ngôi Lời mới là Đấng giảng dạy và thông truyền giáo lý về lễ Vượt Qua đó cho môn đệ Người. Quả thật, giáo lý là của ăn nuôi dưỡng cả người đang nuôi dưỡng kẻ khác.

Vậy ta hãy tham dự lễ Vượt Qua như luật dạy, theo tinh thần Tin Mừng chứ đừng theo mặt chữ, tham dự trọn vẹn chứ không nửa vời, hướng đến vĩnh cửu chứ đừng nhắm những mục tiêu nhất thời. Ta hãy thiết lập thành đô cho mình, không phải ở Giê-ru-sa-lem dưới đất, nhưng tại đô thị trên trời, không phải ở một thành bị các đạo quân giày xéo, nhưng tại một thành được các thiên thần ca tụng ngợi khen.

Ta hãy hiến tế không phải bò tơ, cũng không phải chiên non đủ sừng đủ móng, những con vật đó phần lớn là những con vật chết và vô tri, nhưng cùng với các ca đoàn thiên quốc, ta hãy dâng lên Thiên Chúa lễ tế ca ngợi trên tế đàn thiên cung. Ta hãy băng qua bức màn thứ nhất, tiến đến bức màn thứ hai và nhìn vào Nơi Cực Thánh.

Nhưng điều tôi sắp nói đây còn quan trọng hơn nữa: ta hãy tế lễ chính mình cho Thiên Chúa. Vâng, mỗi ngày ta hãy tế lễ chính mình cùng với tất cả mọi hoạt động của ta. Hãy vì Ngôi Lời mà đón nhận tất cả. Gặp đau khổ, ta hãy noi gương Người khi Người chịu thương khó. Phải đổ máu, ta hãy tôn kính Máu Người. Ta hãy mau lẹ bước lên thập giá.

Nếu bạn là ông Si-môn, người thành Ky-rê-nê: hãy vác thập giá mà đi theo.

Nếu bạn là kẻ trộm bị đóng đinh vào thập giá một trật với Người, thì, như kẻ trộm lành ấy, bạn hãy nhìn nhận Người là Thiên Chúa. Nếu vì bạn, vì tội lỗi của bạn mà Người đã bị liệt vào hạng ác nhân, thì vì Người, bạn hãy trở nên công chính. Hãy thờ lạy Đấng đã chịu treo vì bạn. Nếu chính bạn bị treo lên, bạn hãy rút tỉa lấy một điều gì hữu ích ngay từ lối sống bất lương của bạn. Hãy lấy cái chết mà mua ơn cứu độ. Hãy cùng với Đức Giêsu vào thiên đàng, và bạn sẽ hiểu xưa kia bạn đã đánh mất những ơn lành nào. Cứ ngắm xem bao cảnh huy hoàng rực rỡ, để mặc cho kẻ lẩm bẩm ăn nói lộng ngôn phải chết ở bên ngoài.

Nếu bạn là ông Giô-xếp người A-ri-ma-thê, hãy đến gặp kẻ đóng đinh Người mà xin lại thi hài. Ước chi của lễ đền tội thế gian cũng là của lễ đền tội bạn.

Nếu bạn là ông Ni-cô-đê-mô, kẻ thờ phượng Thiên Chúa ban đêm, bạn hãy lấy dầu thơm xức xác và an táng Người.

Nếu bạn là một trong mấy bà cùng có tên là Ma-ri-a, hoặc là bà Sa-lô-mê hay bà Gio-an-na, thì ngay từ lúc tinh mơ, bạn hãy khóc cho nước mắt chảy dàn dụa đi. Hãy cố sao để bạn là người trước tiên được thấy tảng đá đã lăn sang một bên, có khi còn thấy các thiên thần, thậm chí cả Đức Giê-su nữa.

 

Xướng đáp Dt 13,12-13; 12,4

X. Đức Giê-su đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hóa toàn dân.

* Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục Người đã chịu.

Đ. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban tặng cho chúng con những ân sủng dồi dào gấp bội. Xin đoái nhìn và chở che toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...

 

Bài đọc 2

Ngày 23 tháng 3: Thánh Tu-ri-bi-ô Mon-rô-vê-khô, giám mục.

Thánh nhân sinh tại Tây-ban nha quãng năm 1538. Học luật tại Xa-la-man-ca. Năm 1580, người được đặt làm giám mục giáo phận Li-ma ở Nam Mỹ. Là một người đầy nhiệt tâm tông đồ, người đã tổ chức nhiều cuộc hội miền để cổ võ đời sống tu trì của toàn miền và đã gặt hái được nhiều kết quả. Người mạnh mẽ bênh vực luật của Hội Thánh. Người hoàn toàn hiến thân phục vụ đoàn chiên, và nhất là chăm lo cho dân bản xứ. Người qua đời năm 1606.

Hãy sẵn sàng làm mọi việc tốt

Trích Sắc lệnh Chúa Ki-tô của Công Đồng Va-ti-ca-nô II, về nhiệm vụ mục tử của hàng giám mục trong Hội Thánh.

 

Trong khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục phải loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô cho loài người: đó là nhiệm vụ hàng đầu trong số các nhiệm vụ trọng yếu của hàng giám mục. Đang khi các ngài dựa vào sức mạnh của Thánh Thần mà kêu gọi người ta lãnh nhận đức tin hoặc củng cố họ trong đức tin sống động, các ngài phải trình bày cho họ biết toàn bộ mầu nhiệm Đức Ki-tô, tức là những chân lý mà người ta không thể không biết đến, một khi đã biết chính Đức Ki-tô. Các ngài cũng phải trình bày con đường đã được Thiên Chúa mặc khải, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh, và nhờ đó loài người cũng đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Hơn nữa, các ngài còn phải cho thấy rằng: theo kế hoạch của Thiên Chúa Tạo Hoá, ngay cả các thực tại trần thế và các định chế do loài người lập ra, cũng đều nhằm giải cứu nhân loại, và do đó, đều có thể góp phần không ít vào việc xây dựng nhiệm thể Đức Ki-tô.

Vậy các ngài phải theo giáo huấn của Hội Thánh mà dạy cho người ta biết phải giữ thái độ trân trọng như thế nào đối với nhân vị, tự do và cả sự sống thể xác của con người; đối với gia đình, mối hiệp nhất và sự bền vững của gia đình; đối với bổn phận sinh sản và giáo dục con cái; đối với xã hội trần gian, các luật lệ và ngành nghề trong xã hội đó; đối với việc lao động và nghỉ ngơi giải trí; đối với nghệ thuật và kỹ thuật; đối với nỗi túng thiếu và cảnh dư dật. Sau cùng, các ngài còn phải đưa ra những phương thế nhằm giải quyết các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc sở hữu của cải vật chất, đến việc làm ra thêm và phân phối của cải ấy cho công bằng, hoà bình và chiến tranh, đến cộng đoàn huynh đệ bao gồm tất cả mọi dân tộc.

Các ngài sẽ trình bày giáo lý Chúa Ki-tô thế nào cho thích hợp với các nhu cầu của thời đại, nghĩa là đáp ứng được những khó khăn và những vấn đề đang dồn ép và dày vò con người hơn cả. Các ngài cũng bảo vệ giáo lý đó, dạy cho các tín hữu biết tự mình bênh vực và phổ biến giáo lý đó. Trong khi truyền đạt giáo lý, các ngài phải nêu cao lòng ân cần đầy tình mẫu tử của Hội Thánh đối với mọi người, bất kể là tín hữu hay không. Các ngài cũng phải đặc biệt lo cho người nghèo và người hèn mọn, vì Chúa đã sai các ngài đi loan báo Tin Mừng cho những người này.

Khi thi hành nhiệm vụ làm cha và làm mục tử, các ngài phải sống giữa bổn đạo như những người phục vụ. Các ngài phải là mục tử nhân lành hiểu biết chiên và được chiên hiểu biết. Các ngài phải là những người cha thực sự, ai cũng thấy rõ là các ngài đầy tình yêu thương và lòng tận tuỵ đối với mọi người, ai cũng hết lòng biết ơn và sẵn sàng tùng phục quyền bính Thiên Chúa đã trao cho các ngài. Các ngài sẽ quy tụ toàn thể đoàn chiên thành một gia đình, huấn luyện cho đoàn chiên ý thức nhiệm vụ của mình, sống và hành động trong tình hiệp thông bác ái.

Để thực hiện những điều trên đây cho có kết quả, các giám mục phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn và tổ chức đời sống của các ngài sao cho phù hợp với các nhu cầu của thời đại.

 

Xướng đáp 1 Pr 5,2-4; Cv 20,28

X Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa, hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.

* Khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Đ Anh em hãy ân cần lo cho toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Tu-ri-bi-ô giám mục được hăng say hoạt động tông đồ và nhiệt thành rao giảng chân lý của Chúa để mở mang Nước Trời. Xin cho dân Chúa ngày càng vững lòng tin và ngày càng nên thánh. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 94

 

ÐC: Ngày hôm nay,

các bạn hãy nghe lời Chúa phán:

"Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta!"

 

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

ÐC: Ngày hôm nay,

các bạn hãy nghe lời Chúa phán:

"Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta!"

 

Thánh thi

 

Lạy Ðức Ki-tô, Mặt Trời Công Chính

Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi!

Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người

Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm.

 

Cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm,

Xin cho lòng biết hối hận ăn năn

Nhờ Tình Thương mà cải quá tự tân

Quay trở lại như Lòng Trời mong mỏi.

 

Cho con biết phải hãm mình đền tội

Ðể hưởng ơn cứu chuộc Chúa thương ban.

Vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn,

Nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy!

 

Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy

Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.

Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan

Ngày hòa giải, ôi ngày bao hạnh phúc!

 

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi, này trời đất

Bái thờ Ngài, Ðấng nhân hậu khoan dung!

Ðược thứ tha và đổi mới lạ lùng

Con xin cử khúc tân ca mừng Chúa.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 145-152

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

XIX.

ÐC: Lạy Chúa,

hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.

 

Con kêu van hết lòng, lạy Chúa, xin đáp lại,

thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *

Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,

để con tuân giữ thánh ý Ngài.

 

Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,

con hằng cậy trông ở lời Chúa. *

Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,

để suy niệm lời hứa của Ngài.

 

Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu,

theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *

Bọn bất lương sống xa luật Ngài

đã đến gần con mà bách hại.

 

Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,

mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. *

Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu:

Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

 

ÐC: Lạy Chúa,

hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.

 

Tc Xh 15, 1-4. 8-13.17-18

Dân Chúa ca khúc khải hoàn sau khi vượt qua Biển Ðỏ

Những người đã chiến thắng con vật, cất tiếng hát bài ca của ông Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa (Kh 15,2-3).

 

ÐC: Chúa là sức mạnh tôi

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Tôi xin hát mừng Chúa,

Ðấng cao cả uy hùng:

Kỵ binh cùng chiến mã,

Người xô xuống đại dương.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Người là Chúa tôi thờ,

xin dâng lời vinh chúc,

Người là Chúa tổ tiên,

mừng Người câu tán tụng.

 

Người là trang chiến binh,

danh Người là "Ðức Chúa!"

 

Xa mã Pha-ra-ô,

Người xô xuống lòng biển,

tướng dũng với binh hùng

chết chìm trong Biển Đỏ.

 

Nộ khí Ngài, lạy Chúa,

đã khiến nước dâng lên,

sóng trùng dương dồn lại

dựng đứng như tường thành; *

giữa lòng biển thẳm sâu,

nước bỗng đâu ngừng chảy.

 

Ðịch quân tự nhủ rằng:

"Ta đuổi theo bắt lấy,

chiến lợi phẩm đem chia,

mới no lòng thoả dạ; *

ta tuốt lưỡi gươm trần,

cứ thẳng tay tiêu diệt."

 

Ngài hà hơi nổi gió,

biển vùi lấp chúng đi,

chìm lỉm tựa như chì

giữa nước sâu cuồn cuộn.

 

Ai trong bậc thần minh

được như Ngài, lạy Chúa? *

Ai sánh được như Ngài,

Ðấng rạng ngời thánh thiện,

lập chiến công khủng khiếp,

làm nên việc diệu kỳ?

 

Tay hữu Ngài giơ lên,

đất rẽ ra nuốt chúng. *

Còn dân đã chuộc về,

Ngài yêu thương dìu dắt,

lấy quyền lực dẫn đưa

tới đất thiêng Ngài ngự.

 

Ngài cho dân tiến vào,

định cư họ trên núi,

núi gia nghiệp của Ngài.

 

Lạy Chúa, chính nơi đây

Ngài chọn làm chỗ ở,

đây cũng là đền thánh

tự tay Ngài lập nên.

 

Chúa là vua hiển trị

đến muôn thuở muôn đời.

 

ÐC: Chúa là sức mạnh tôi

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em: dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 

ÐC: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

 

(Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa),

ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

 

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

ÐC: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

 

Lời Chúa (Is 65,1b-3a)

Ta đã phán cùng một dân chẳng kêu cầu danh Ta: "Này Ta đây, này Ta đây." Suốt ngày Ta đưa tay kêu gọi một dân tộc ngỗ nghịch, một dân cứ theo ý riêng mà đi trong đường tà, một dân không ngừng chọc giận thẳng vào mặt Ta.

 

Xướng đáp

Chính Chúa sẽ giữ tôi

* khỏi sa lưới kẻ thù

X khỏi tai ương tàn khốc. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðức Giê-su đã cam lòng chịu chết

nhằm quy tụ toàn thể con cái Thiên Chúa

còn đang tản mác khắp mọi nơi.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Ðức Giê-su đã cam lòng chịu chết

nhằm quy tụ toàn thể con cái Thiên Chúa

còn đang tản mác khắp mọi nơi.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô đã lập bí tích thánh tẩy, để chúng ta được tái sinh và trở nên thọ tạo mới. Người lại đưa chúng ta vào bàn tiệc thánh, để đón nghe Lời hằng sống và lãnh nhận Bánh trường sinh. Vậy chúng ta hãy tôn vinh Người, và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa Giê-su là Ðấng nhân hậu và đầy lòng khiêm tốn, xin cho chúng con biết ăn ở nhân ái, hiền hòa, khiêm tốn, - và nhẫn nại với hết mọi người.

Xin dạy chúng con biết tận tình săn sóc những ai nghèo hèn đau khổ, - như người Sa-ma-ri mà Chúa đã nêu gương.

Xin Chúa nghe lời Ðức Mẹ chuyển cầu mà thương đến các tu sĩ, - để họ sống trọn đời hiến thân cho Chúa và Giáo Hội.

Xin Chúa cũng rộng lòng thương, - và tha thứ mọi tội lỗi chúng con.

Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban tặng cho chúng con những ân sủng dồi dào gấp bội. Xin đoái nhìn và chở che toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

Thánh Thi

 

Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự

Chúa kêu rằng "khát nước", thảm sầu thay!

Xin cho con ca tụng Chúa giờ này

Biết khát vọng ơn Ngài công chính hóa.

 

Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả

Chỉ có Ngài làm no thỏa được thôi,

Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi

Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.

 

Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh

Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề

Cho xác thịt này dịu lửa đam mê

Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.

 

Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái

Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần

Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân

Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 33-40

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,

con nguyện đi theo mãi đến cùng. *

Xin cho con được trí thông minh

để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

 

Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

vì con ưa thích đường lối đó. *

Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,

không ngả theo lợi lộc tiền tài.

 

Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,

và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *

Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,

để người người kính sợ Thánh Danh.

 

Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,

vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao! *

Con khát khao huấn lệnh của Ngài,

vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

 

Tv 33 (34)

Chúa cứu độ người lành

Anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).

 

I.

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,

câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *

Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,

xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

 

Hãy cùng tôi ngợi khen Ðức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người. *

Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *

Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

 

Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

để giải thoát những ai kính sợ Người. *

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

 

Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,

vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *

Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

 

II.

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Các con ơi, hãy đến mà nghe,

ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *

Ai là người thiết tha được sống,

ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.

 

Phải giữ mồm giữ miệng,

đừng nói lời gian ác điêu ngoa; *

hãy làm lành lánh dữ,

tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

 

Chúa đối đầu với quân gian ác,

xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *

nhưng để mắt nhìn người chính trực

và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

 

Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *

Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,

cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

 

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,

nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *

Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,

dầu một khúc cũng không giập gẫy.

 

Quân gian ác chết vì tội ác,

kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *

Chúa cứu mạng các người tôi tớ,

ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Giờ Ba Lời Chúa (1 Ga 1,8-9)

Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

Ð đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (1 Ga 2,1b-2)

Chúng ta có một Ðấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Ðức Giê-su Ki-tô, Ðấng Công Chính. Chính Ðức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

Ð và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

Giờ Chín Lời Chúa (1 Ga 2,8b-10)

Bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

 

Xướng đáp

X Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tấm lòng tan nát.

Ð Một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban tặng cho chúng con những ân sủng dồi dào gấp bội. Xin đoái nhìn và chở che toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

Thánh Thi

 

Cờ Vua Cả tung bay phất phới

Thánh giá Người chói lọi oai phong,

Ai ngờ chính Ðấng Hóa Công

Thân treo thập giá lạ lùng xiết bao!

 

Người chịu đóng đinh vào khổ giá

Mũi giáo đâm thấu cả cạnh sườn,

Máu đào cùng nước chảy tuôn

Rửa ta sạch hết ngàn muôn tội tình.

 

Cây tô điểm đôi cành rực rỡ

Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào,

Lựa từ gốc rễ thanh cao

Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi!

 

Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn

Trên cành ngươi trĩu nặng giờ đây,

Thân hình Chúa Tể quyền oai

Cứu người dương thế khỏi tay tử thần.

 

Ôi tế phẩm tế đàn cao sáng

Ðã chung phần khổ nạn quang vinh,

Chúa Trời hằng sống dâng mình

Chết đi để phúc trường sinh cho đời.

 

Lạy thánh giá, người người hy vọng

Trong mùa này, mở rộng thiên ân:

Tôi trung, phúc đức tăng phần

Khoan hồng tha thứ tội nhân quy hồi.

 

Xin tán tụng Ba Ngôi một Chúa

Chính là nguồn cứu độ trào dâng,

Nhờ ơn thập giá đỡ nâng

Ðoàn con khải thắng hát mừng thiên thu.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 105-112

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

ÐC: Bấy lâu nay tôi ở giữa các anh

giảng dạy trong đền thờ

mà các anh không bắt.

Nhưng giờ đây các anh đánh đòn

và điệu tôi đi chịu khổ hình thập giá.

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đã thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 

Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,

vì đó là hoan lạc của lòng con. *

Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,

mãi mãi cho đến cùng.

 

ÐC: Bấy lâu nay tôi ở giữa các anh

giảng dạy trong đền thờ

mà các anh không bắt.

Nhưng giờ đây các anh đánh đòn

và điệu tôi đi chịu khổ hình thập giá.

 

Tv 15 (16)

Chúa là phần gia nghiệp

Thiên Chúa đã giải thoát Ðức Giê-su khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24).

 

ÐC: Thiên Chúa là Ðấng độ trì tôi,

nên tôi không thẹn thùng xấu hổ.

 

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *

Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ,

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?"

 

Còn thần ngoại xứ này,

những thần linh xưa con sùng mộ, *

vẫn gia tăng tàn phá,

và thiên hạ tới tấp chạy theo.

 

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

tên của thần, môi con không tụng niệm!

 

Lạy Chúa,

Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con; *

số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

 

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

 

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

 

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ

và lòng dạ hân hoan, *

thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

 

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

 

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: *

Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

 

ÐC: Thiên Chúa là Ðấng độ trì tôi,

nên tôi không thẹn thùng xấu hổ.

 

Tc Pl 2,6-11

Ðức Kitô, tôi trung của Thiên Chúa

 

ÐC: Chúa Giê-su hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Ðức Giê-su Ki-tô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.

 

Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

 

ÐC: Chúa Giê-su hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Lời Chúa (1 Pr 1,18-21)

Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Ðức Ki-tô. Người là Ðấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người chỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

 

Xướng đáp

Muôn lạy Chúa Ki-tô,

* xin tôn thờ và chúc tụng Chúa.

X Chúa đã chết trên cây thập giá

mà cứu chuộc trần gian. *

 

Tc Tin Mừng

ĐCB: Nhiều người trải áo xuống mặt đường,

một số khác chặt lá ngoài đồng ruộng mà rải lên lối đi.

Họ reo hò vang dậy:

"Hoan hô Chúa ngự trên chốn cửu trùng!"

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ĐCB: Nhiều người trải áo xuống mặt đường,

một số khác chặt lá ngoài đồng ruộng mà rải lên lối đi.

Họ reo hò vang dậy:

"Hoan hô Chúa ngự trên chốn cửu trùng!"

 

Lời cầu

Khi lên thành Giê-ru-sa-lem chịu khổ hình, Chúa Giê-su đã dừng chân ngắm thành và động lòng thương khóc, vì Giê-ru-sa-lem không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Chúng ta hãy thờ lạy Chúa, và thành tâm thống hối cầu xin:

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

Chúa đã muốn ấp ủ con cái Giê-ru-sa-lem như gà mẹ ấp ủ gà con, - xin dạy chúng con biết nhận ra ngày giờ Chúa thăm viếng.

Xin đừng bỏ rơi những người lìa xa Chúa, - xin đổi hướng cuộc đời chúng con, để chúng con trở lại cùng Chúa.

Chúa đã chịu khổ hình để khơi nguồn cứu độ cho trần gian, - xin cho chúng con hằng được sống bởi ơn Thánh Thần Chúa đã ban trong ngày chúng con đón nhận bí tích thánh tẩy.

Chúa đã chịu khổ hình để cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng con cũng biết hy sinh hãm mình, - để nhờ đó được vui mừng tham dự mầu nhiệm Vượt Qua.

Chúa là Ðấng hiển trị cùng Chúa Cha, - xin thương đón nhận những người hôm nay lìa cõi thế.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Ðấng Cứu Thế mang thân phận người phàm và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

 

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang