KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 14/04/2024 (14/04/2024 11:02:41 - Xem: 140)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 13/04/2024 (13/04/2024 13:52:26 - Xem: 214)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 13/04/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 13/04/2024 (13/04/2024 13:51:43 - Xem: 173)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 12/04/2024 (12/04/2024 12:09:15 - Xem: 188)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 11/04/2024 (11/04/2024 12:08:18 - Xem: 149)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 10/04/2024 (10/04/2024 12:09:41 - Xem: 155)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 09/04/2024 (09/04/2024 12:06:58 - Xem: 155)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 08/04/2024 (08/04/2024 12:06:23 - Xem: 147)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 07/04/2024 (07/04/2024 14:53:38 - Xem: 189)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 06/04/2024 (06/04/2024 10:23:16 - Xem: 160)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 06/04/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 06/04/2024 (06/04/2024 10:22:28 - Xem: 237)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 05/04/2024 (05/04/2024 12:23:31 - Xem: 136)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 04/04/2024 (04/04/2024 12:23:05 - Xem: 154)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 03/04/2024 (03/04/2024 12:19:03 - Xem: 138)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 02/04/2024 (02/04/2024 12:32:18 - Xem: 145)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 01/04/2024 (01/04/2024 12:51:34 - Xem: 198)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 31/03/2024 (31/03/2024 16:22:46 - Xem: 188)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 30/03/2024 (30/03/2024 08:35:38 - Xem: 202)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 30/03/2024 (30/03/2024 08:34:07 - Xem: 185)

Thánh lễ Vọng Phục Sinh sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 30/03/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 29/03/2024 (29/03/2024 11:39:25 - Xem: 169)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.


Tổng số: 500
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7