Giới thiệu

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 06/12/2023 (06/12/2023 15:06:58 - Xem: 163)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 05/12/2023 (05/12/2023 18:36:42 - Xem: 200)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 04/12/2023 (04/12/2023 17:49:21 - Xem: 146)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh (25/11/2023 14:40:21 - Xem: 98)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 25/11/2023, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 24/11/2023 (24/11/2023 18:43:57 - Xem: 229)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 23/11/2023 (23/11/2023 13:02:33 - Xem: 182)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 22/11/2023 (22/11/2023 11:05:02 - Xem: 202)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 21/11/2023 (21/11/2023 17:40:02 - Xem: 239)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 20/11/2023 (20/11/2023 17:47:53 - Xem: 160)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 19/11/2023 (19/11/2023 15:47:51 - Xem: 190)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 18/11/2023 (18/11/2023 18:17:16 - Xem: 152)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 18/11/2023 (18/11/2023 13:14:00 - Xem: 204)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 18/11/2023, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 17/11/2023 (17/11/2023 17:40:49 - Xem: 158)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 16/11/2023 (16/11/2023 13:02:38 - Xem: 184)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 15/11/2023 (15/11/2023 12:09:55 - Xem: 149)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Trực tuyến Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 14/11/2023 (14/11/2023 18:57:09 - Xem: 151)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Trực tuyến: Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh (04/11/2023 04:49:48 - Xem: 0)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 04/10/2023, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Sáu, ngày 03/11/2023 (03/11/2023 15:56:02 - Xem: 371)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Năm, ngày 02/11/2023 (02/11/2023 11:10:07 - Xem: 240)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Tư, ngày 01/11/2023 (01/11/2023 17:17:01 - Xem: 287)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.


Tổng số: 350
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7