Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 20 TN (17/08/2021 03:45:36 - Xem: 4,170)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 17-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ ba sau CN 20 thường niên (17/08/2021 01:56:01 - Xem: 4,271)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 17-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 20 TN (16/08/2021 05:21:26 - Xem: 3,505)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 16-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 20 thường niên (16/08/2021 01:10:28 - Xem: 3,511)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 16-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(19g tối) (15/08/2021 09:26:26 - Xem: 4,814)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 15-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(lúc 8g00 (15/08/2021 04:38:24 - Xem: 5,628)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 15 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(5g00 sáng) (15/08/2021 03:36:28 - Xem: 5,588)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 15 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(7g tối) (14/08/2021 05:34:52 - Xem: 4,540)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 14-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 19 thường niên (14/08/2021 02:39:47 - Xem: 3,342)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 14-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 19 thường niên (13/08/2021 07:30:46 - Xem: 3,880)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 13-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 13/08 (12/08/2021 08:37:53 - Xem: 4,459)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 13 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 19 thường niên (12/08/2021 07:16:20 - Xem: 4,522)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 12-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 19 TN (12/08/2021 05:46:11 - Xem: 3,870)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 12-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 19 thường niên (10/08/2021 09:01:12 - Xem: 4,381)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 11-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 19 TN (10/08/2021 08:14:04 - Xem: 4,065)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 11-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 19 TN (09/08/2021 05:42:45 - Xem: 4,595)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 10-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 19 thường niên (09/08/2021 04:55:41 - Xem: 4,373)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 10-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 19 TN (08/08/2021 05:46:10 - Xem: 3,186)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 09-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 19 thường niên (07/08/2021 05:49:03 - Xem: 3,985)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 09-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(7g00 tối) (07/08/2021 05:15:41 - Xem: 4,464)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 08-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 767
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7